Aansluiting van biotopen op het buitengebied en groenblauwe netwerken

Bloemenlint - Bron: atelier GROENBLAUW

De ecologische hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden dat de basis vormt voor het natuurbeleid. De ecologische hoofdstructuur bestaat vervolgens weer uit kerngebieden. De uitwisseling van dieren tussen verschillende natuurkernen verloopt via een ecologische verbindingszone (EVZ). Het aanleggen van een EVZ in de stad geeft de mogelijkheid voor de natuur in de stad om zich beter aan te passen aan de klimaatverandering. Alle groen- en waterelementen in de stad kunnen de kwaliteit van de ecologische verbindingzone versterken.

Noodzakelijk voor de uitwisseling en dynamiek is de aanwezigheid van biotopen die met elkaar in verbinding staan. Biotopen in de stad kunnen in de loop van enkele jaren volledig veranderen qua populatie en dat moet kunnen. Een verbinding met het buitengebied is wenselijk voor de dynamiek en de migratie voor bijvoorbeeld grotere zoogdieren en de mens. Ministerium für Klimaschutz NRW, 2011

Natuurlijk hebben de natuurgebieden een positief effect op de waterhuishouding en dragen ze bij aan het beperken van wateroverlast, verdroging, en verzilting.

Lobe city - Bron: atelier GROENBLAUW, based on Klimawandel, 2011

Literatuur