Hoogwatersloot

Hoogwatersloot - Bron: atelier GROENBLAUW

Om bebouwing die lijdt onder te lage grondwaterstanden en problemen heeft met paalrot worden soms zogenaamde hoogwatersloten aangelegd als compenserende maatregel voor bodemdaling en verlaging van het oppervlaktewaterpeil in het omliggende gebied. Dit is een hoger gelegen watervoerende sloot waar omgevingswater naartoe wordt opgepompt. Dit hogere slootwaterpeil helpt mee de grondwaterstand onder de bebouwing op peil te houden. Hierbij wordt een kostenafweging gemaakt tussen het aanleggen van een dergelijke sloot, het vervangen en/of herstellen van de fundering.