Communicatie en voorlichting

coördinatiecommissie integraal waterbeleid © coördinatiecommissie integraal waterbeleid

Een goede communicatiestrategie, die burgers op een ramp voorbereidt, is van groot belang. Die begint met informatie over en bewustwording van de mogelijkheid, kans en omvang van een mogelijke overstroming en een goed waarschuwingssysteem. Dit geldt vooral voor gebieden met een reële overstromingskans, zoals buitendijkse gebieden en polders op kritieke plaatsen. Kritieke plaatsen zijn bijvoorbeeld polders direct achter een dijk met faalkans die snel en diep onderlopen en waar sterke stroming is bij een bres. Ook gebieden met functies zoals gaswinning zijn kritieke plaatsen, omdat deze bij uitval tot maatschappelijke ontwrichting kunnen leiden. Rijkswaterstaat, gemeenten en waterschappen zullen dan regelmatig moeten informeren en kaartmateriaal met alle relevante gegevens beschikbaar stellen. Ook voorlichting over noodpakketten, evacuatieroutes en preventieve maatregelen aan en in huis zijn noodzakelijk.

De Belgische overheid heeft voor burgers in overstromingsgebieden een handleiding “Overstromingsveilig bouwen en wonen” gepubliceerd die nog verdergaande praktische maatregelen voor huiseigenaren geeft.

www.integraalwaterbeleid.be