Windenergie

Windpark Arnsberg, Duitsland © Reiner Vogeley

Ook windenergie is fossielvrij en decentraal inzetbaar; de kosten zijn wezenlijk lager dan voor PV-panelen. Er zijn windmolens met een bereik van 0,5 tot 6000 kW. Uiteraard is de opbrengst afhankelijk van de windsnelheden. De kosten bedragen 1000 tot 3000 euro/kW [Staiss, 2007] Erhorn-Kluttig et al., 2011. Bij het plaatsen van windmolens moet rekening gehouden worden met het optredende geluid en de slagschaduw.

Windenergie is in Nederland op dit moment een interessante optie om duurzame energie op te wekken. Er is voldoende wind beschikbaar, het rendement is hoog en ook de kosten baten ratio van grote windturbines is gunstig. Een windturbine met een vermogen van 3 MW levert stroom voor 10% van de kosten van een PV-installatie met hetzelfde vermogen. De grote windturbines staan bij voorkeur aan de kust en in dunbevolkte gebieden. Toepassing van grote windturbines in stedelijk agglomeraties is in verband met visuele en akoestische hinder niet wenselijk.

Kleine windmolens kunnen op beperkte schaal wel in de stad worden toegepast. Belangrijke criteria zijn de beschikbare hoeveelheid wind en de turbulentie van de wind.

In de provincie Zeeland is in opdracht van lokale overheden en marktpartijen een onderzoek uitgevoerd naar de efficiëntie van kleine windmolens. Uit deze proefopstelling met 11 kleinere windmolens kan worden geconcludeerd dat de best presterende molens bij de daar geldende omstandigheden (opstelling in het vrije veld en circa 7 km van de kust) voor dezelfde prijs stroom kunnen leveren als zonnecellen Mertens, 2009. De Nederlandse overheid heeft een leidraad voor de plaatsing van kleine windturbines in de stedelijke omgeving gepubliceerd Cace, 2010. Als vuistregel wordt gegeven dat op een hoogte van 2 m meestal voldoende wind aanwezig is voor het aandrijven van kleine windturbines. Dichtbij de kust is er vaak op 10 m al voldoende wind. In het stedelijk gebied is plaatsing op een gebouw een voor de hand liggende optie. Hierbij dient er niet alleen gekeken te worden naar de technische mogelijkheden van plaatsing zoals de vereiste plaatsingsruimte, vereiste toegestane belastingen en de effecten van de turbine (trillingen en geluid), maar ook naar de sociale aspecten en de vergunningen (omgevingsvergunning, milieuvergunning, welstand, etc.). Cace, 2010

Literatuur