Zoetwatervoorziening

Duinen als waterfilter - Bron: pxhere

Tijdens lange, droge perioden dalen grond- en oppervlaktewaterstanden. Met deze daling neemt de kans op verdroging, verzilting en maaivelddaling toe. Om deze effecten tegen te gaan wordt zoet water aangevoerd in de peilbeheerste gebieden. Dit zoete water kan afkomstig zijn van andere oppervlaktewaterlichamen, zoals rivieren en het IJsselmeer, dieper grondwater en het zoete effluent van waterzuiveringen. Bij een tekort aan zoetwater treedt de Verdringingsreeks in werking. De verdringingsreeks bepaalt welke gebruiksfuncties prioriteit hebben boven andere in de voorziening van zoet water.