Data-overzicht en toegankelijk maken van data

- Bron: pxhere

Er is een grote hoeveelheid data beschikbaar over een omgeving. Het is belangrijk deze informatie toegankelijk en handzaam te presenteren voor alle betrokkenen. Deze data is voor bedrijven en particulieren ondanks dat ze gratis beschikbaar is vaak onbekend, moeilijk te vinden en moeilijk te interpreteren. Het is dan ook zaak om deze informatie vindbaar te maken door middel van voor stadsbewoners vindbare portals en deze data op begrijpelijke manier weer te geven voor niet specialisten. Door klimaatkaarten, hittestress data enzovoorts begrijpelijk uit te leggen wordt het duidelijk dat:

  • waarom bepaalde ingrepen in projecten of activiteiten belangrijk zijn
  • waar projecten aanpassingen en verbeteringen nodig hebben
  • een voorstel voor subsidie of financiering met cijfers onderbouwd kan worden

Een professionele manier om data te presenteren is het gebruik van kaarten gebaseerd op het Geografisch Informatie Systeem (GIS). Het aanmaken van deze kaarten vereist enige kennis, maar er is GIS-software gratis beschikbaar om dit te ondersteunen. In Engeland en Nederland is veel omgevingsdata vrij verkrijgbaar (in Engeland bij het Environment Agency en in Nederland bij www.ruimtelijkadaptatie.nlen bij andere overheidsbronnen). Deze basisinformatie kan aangevuld worden met data verzameld door lokale overheden en instanties, vrijwilligers, inwoners en burgerwetenschappers. De kaarten en data kunnen online gepresenteerd worden door middel van grafieken, of op papier.