Over

Deze website is gebaseerd op het boek “Groenblauwe netwerken, handleiding voor veerkrachtige steden”

Auteur
Hiltrud Pötz
Met bijdragen van
Pierre Bleuzé, Amar Sjauw En Wa – Windhorst, Hans van Someren en Madeleine d’Ersu
Vertaling
Deborah Sherwood, Rob Bradley, Mishka Stuip en Gina Forno
Grafisch ontwerp
Madeleine d’Ersu
Druk
Die Keure
Uitgever
atelier GROENBLAUW, 2016
ISBN
978-90-9029822-1

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor al het beeldmateriaal in dit boek is expliciet de toestemming van de eigenaar gevraagd. Niet alle rechthebbenden van het gebruikte beeldmateriaal konden worden achterhaald. Belanghebbenden wordt verzocht contact op te nemen met atelier GROENBLAUW (Koningsplein 93, 2611 XG Delft, www.ateliergroenblauw.nl).

Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot atelier GROENBLAUW (Koningsplein 93, 2611 XG Delft, www.ateliergroenblauw.nl).

Groenblauwe Netwerken is een product van atelier GROENBLAUW in samenwerking met Deltares en Stichting CAS

Auteur en projectleider
Hiltrud Pötz
Met bijdragen van
Amar Sjauw En Wa – Windhorst, Hans van Someren, Madeleine d’Ersu, Bas van Someren, Reinder Brolsma (Deltares en Stichting CAS).
Vertaling
Deborah Sherwood, Rob Bradley, Mishka Stuip en Gina Forno
Technische ontwikkeling
Lisa Dalhuijsen (Studio With)
Grafisch ontwerp
Depart
Beheer
Jord Max Krasselt

Heeft u een suggestie of een vraag? Neem dan contact met ons op!

E-mail: hiltrudpotz@ateliergroenblauw.nl
Telefoonnummer: +31 6 411 33 77 6
Website: www.ateliergroenblauw.nl

Adres

atelier GROENBLAUW
Koningsplein 93
2611 XG Delft
Nederland

Op LinkedIn:
Hiltrud Pötz en atelier GROENBLAUW.