Groene Mient

Groene Mient © Francois Verhoeven

Het woonproject Groene Mient gelegen in de Vruchtenbuurt van Den Haag, bestaat uit 33 energieneutrale woningen gelegen aan een gezamenlijke binnentuin. Het project is gerealiseerd in een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en er is onder meer aandacht besteed aan; klimaatadaptatie, biodiversiteit, energieneutraliteit en collectiviteit.

Klimaatadaptatie

Om wateroverlast en verdroging als gevolg van klimaatverandering te beperken wordt het regenwater lokaal opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem.
Op basis van grondonderzoek van de gemeente bleek dat de bodem voldoende waterdoorlatend is om te kunnen infiltreren en uit metingen van de grondwaterstanden kon worden aangenomen dat deze grondwaterstanden niet voor verdere problemen zouden zorgen.

Watersysteem © Groene Mient
Wadi © Groene Mient

Het regenwater dat op de daken en de dichte bestrating valt wordt afgevoerd naar de wadi’s in de gezamenlijke binnentuin. De grootte van de wadi’s is gebaseerd op een mogelijke toekomstige piekneerslag van 60mm/uur; ze kunnen ongeveer 112.500 liter regenwater opvangen en langzaam infiltreren in de bodem. De wadi’s zijn onderling verbonden door buizen (te zien op de plattegrond). Bij hevige regenval zorgt een instelbare vlotterklep ervoor dat het overtollige water naar een in de buurt liggende sloot wordt afgevoerd.Tot nu toe (2017-2019) lijkt er geen overstort te hebben plaatsgevonden.

Plattegrond Groene Mient voor de realisatie van de gezamenlijke binnentuin © Groene Mient
Wadi © Groene Mient

Op de daken van de bergingen zijn begroeide daken van sedum gerealiseerd die het regenwater langer vasthouden. Daarnaast kan het regenwater ook onder de parkeerplaatsen van de bewoners (grastenen) en onder de paden in de binnentuin (steenslag) infiltreren door de half-open verharding.

Biodiversiteit

De Groene Mient is gerealiseerd op de plek waar het voormalige schoolgebouw van het Maris College stond en grootste deel van het terrein was voorheen betegeld. De kwaliteit van de bodem was onvoldoende als ondergrond voor een binnentuin. Door middel van groenbemesters en compost is de kwaliteit en wateropname van de bodem verbeterd bij de tuinaanleg. Voor de binnentuin worden zoveel mogelijk de principes van de permacultuur gevolgd; de tuin wordt door de bewoners zelf ontwikkeld en onderhouden, daarbij bijgestaan door adviseurs.

Basisontwerp tuin Groene Mient © Martijn Ballemans

Het bewonersinitiatief heeft samen met de gemeente voor elkaar gekregen om bij de aangrenzende sloot een natuurvriendelijke oever aan te leggen. Een natuurvriendelijke oever wordt gekenmerkt door verschillende veelal inheemse planten zoals gele lisse, grote kattenstaart, moerasspirea, grote ezelskop en koninginnekruid die de biodiversiteit vergroten.

In het kader van duurzaamheid zijn er zo veel mogelijk materialen die vrijkwamen bij de sloop van het Maris college hergebruikt in Groene Mient. Zo zijn ondermeer de dakbalken verwerkt in het gemeenschappelijke tuinpaviljoen).
Voor de gevelbekleding van het gebouw is verduurzaamd Douglas hout gebruikt

Energieneutraal

De woningen van Groene Mient zijn zoveel mogelijk energieneutraal en volgens het basisconcept gebouwd dat bestaat uit: 3-laags glas, extra geïsoleerde deuren, 28 cm isolatie verwerkt in houtskeletbouw met dichte geveldelen, hoge kierdichting, afschotisolatie van het dak van gemiddeld 23 cm dik en pv-panelen voor verwarmingselementen en verlichting. Daarnaast zijn er verschillende woningen met een warmtepomp, een koude-warmteopslag (KWO) bron, douche-warmteterugwinning, extra pv-panelen en/of zonneboilercombi met warmteopslag buffervat.

Collectiviteit

De toekomstige bewoners van Groene Mient wilden het project graag ecologisch bouw- en woonrijp ontwikkelen en hebben de Gemeente weten te overtuigen dat zij dit zelf konden realiseren als CPO-project.
Het buurtinitiatief Groene Mient is een sociaal, duurzaam, energieneutraal en klimaatadaptief woonproject waaruit is gebleken dat het niet alleen op deze punten een grote waardevermeerdering is bereikt voor de omgeving maar ook een verhoging van de vastgoedwaarde. De waarde van een woning is volgens het WOZ taxatierapport met 15% toegenomen. Woningbouwbudgetten waren bij de start van de CPO tussen € 165.000 – € 365.000 geschat, de uiteindelijke bouwkosten bij de oplevering was uiteindelijk tussen € 155.000 – € 265.000. De bouwkosten zijn inclusief installaties < € 1000/ m2bruto vloeropervlakte incl. btw. Klimaatadaptief en energieneutraal bouwen hoeft dus niet persé duurder te zijn.

© Groene Mient