Professor Schoemaker Plantage

Op de oude TNO –locatie naast de TU-Delft is in fases een nieuwe woonbuurt gebouwd. Het zijn twee woonbuurten met in totaal 600 tot 800 woningen en een ertussen gelegen park. De ambitie was om een nul op de meter project te ontwikkelen.

In de eerste bouwfase, die startte in 2016, is de klinkerbuurt gerealiseerd met ernaast het park met waterberging en een tijdelijke inrichting.
Door de crisis ontstond vertraging in de realisatie en kon in de tweede fase met de inmiddels aangescherpte klimaatdoelstellingen rekening gehouden worden. De tweede fase heet dan ook heel toepasselijk grasbuurt en heeft een wezenlijk groener karakter dan de klinkerbuurt.

De Schoenmakerplantage ligt op 10 minuten fietsafstand van de binnenstad. De fiets en wandelroutes in de nieuwe woonbuurt sluiten aan op het bestaande netwerk en een lange diagonale zichtlijn geeft zicht op de toren van de Nieuwe Kerk.

Plattegrond Professor Schoemaker Plantage © Landlab

Klimaatadaptatie

In het kader van klimaatadaptatie zijn er verschillende maatregelen getroffen om het regenwater lokaal te bufferen. Zo wordt het water van de straat in de Klinkerbuurt via wadi’s getransporteerd naar de waterloop in het park. Ook het regenwater van de daken van de klinkerbuurt wordt ondergronds naar de waterberging getransporteerd. Er zijn in de straten niet al te hoog wordende meerstammige bomen geplant om schaduw op de zonnecollectoren te vorkomen en toch meer groen te realiseren.

Wadi © Diego Rosero

Het regenwater van de wegen en de daken van de grasbuurt, wordt bovengronds via wadi’s naar het water in het park afgevoerd. De verharding van parkeerplaatsen wordt als water passerende verharding uitgevoerd.

Halfverharding © Diego Rosero

Bij langdurige droogte wordt, indien nodig, via de Schie (boezem), water ingelaten. Elke woning is opgeleverd met een regenton in de achtertuin en de nieuwe bewoners werden doormiddel van participatiesessies aangemoedigd om een groene watervriendelijke tuin aan te leggen.

Groen, Water, beleving en biodiversiteit

Het plangebied is omlijst met water en groen, groene oevers en inheemse grote bomen, zoals wilg, els en populier, voorzien in een ecologische verbinding met de omgeving. Tussen de Klinker- en Grasbuurt ligt het Schoemakerpark zo’n 420 meter lang en variërend van 40 tot 100 meter breed. Het vormt het karaktervolle en lommerijk hart van de nieuwe wijk.

© Diego Rosero

Het park heeft een uitgesproken beeld door de combinatie van een glooiend maaiveld, slingerende paden, kleurrijke heesterranden en opvallende bomen. De gekozen boomsoorten zijn allen inheems, passend bij de landschappelijke omgeving van Delft. Een nieuwe waterpartij vormt de ruggengraat van het park. De glooiende grasvelden worden ingezaaid met bloemrijk grasland en beheerd met oog voor versterking van de lokale biodiversiteit. Het water legt de verbinding tussen de noordelijke watergang en bestaande natuurlijke oever aan de Delfttechpark-kant.
Het parkconcept is ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Delft.

© Diego Rosero

De Professor Schoemaker Plantage is sterk verankerd in het ecologisch netwerk van Delft. De waterverbindingen in combinatie met natuurlijke oevers vormen een groen-blauwe lijst om het gebied. Aan de zuidzijde wordt de bestaande natuurlijke oever in combinatie met bomen en struweelrand aan de Delftechpark zijde behouden. De noordzone wordt niet versmald. Een zone van 10m breed blijft behouden en waar nodig aangevuld met nieuwe bomen en struiken, zoals lijsterbes, es, hulst, hazelaar en meidoorn. Langs de Schoemakerstraat wordt een nieuwe natuurlijke oever gemaakt door de gemeente. Aan de oostzijde wordt de natuurlijke oever van 5m breed opnieuw aangelegd en voorzien van nieuwe bomen.
De natuurlijke oevers zijn zeer geschikte leefgebieden voor vogels, vlinders, vissen en amfibieën. De brede gemengde hagen bieden nieuwe habitats voor insecten en vogels. De lange waterlijnen zijn zeer in trek als foerageergebied voor vleermuizen.
Op het eiland in de waterpartij wordt en tiny-forest aangelegd.

Verminderen hittestress

Door het park in het hart van het project, die met groen en bomen in de straten verbonden is, is er verkoeling op hete dagen. De woningen hebben een hoge isolatiewaarde en relatief kleine ramen om opwarming te voorkomen. De woningen zijn voorzien van een bodemwarmtepomp die in de zomer ook verkoeling biedt.

NOM woningen © Diego Rosero

Proces en stakeholders

In het voortraject zijn tijdens een aantal sessies met een grote groep stakeholders, waaronder gemeente, omwonenden en bedrijven de gewenste kernwaarden en uitstraling van de nieuwe Professor Schoemaker Plantage naar boven gehaald. Door met potentiële bewoners, omwonenden en stakeholders de unieke kernwaarden gezamenlijk te bepalen, is er enthousiasme, binding en betrokkenheid gecreëerd.

Speelplek © Diego Rosero