Ruwenbos, Enschede

Mastbos vanaf Haaksbergerstraat © Enschede Stedenbouw & Architectuur

Begin jaren negentig heeft de gemeente Enschede  met het aanleggen van wadi’s een nieuw waterhuishoudkundig systeem geïntroduceerd in de wijk Ruwenbos en later in de wijk Oikos. Doelstelling was om piekafvoeren en overstorten te reduceren en grondwateroverlast en -tekorten te beheersen en de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit te verbeteren.

Het opvallendste element in deze wijk is het wadisysteem, waarbij het regenwater via greppels in de bodem infiltreert. Goten voeren het water van de daken en woonstraten af naar wadi’s. In de wadi’s zitten kolken op circa 0,25 m boven de bodem.

Wadi in Ruwenbos © Floris Boogaard

De wadi’s zijn in Ruwenbos zo ontworpen dat ze 85% van het jaar droog staan om modderige situaties en muggenoverlast te voorkomen.

In Ruwenbos zijn de wadi’s zoveel mogelijk in de bestaande greppels en sloten aangelegd waardoor ook de oorspronkelijke beplanting en afwateringsstructuur gehandhaafd kon blijven.

Eén van de wadi’s in Enschede is zes jaar lang gemonitord. Hieruit blijkt dat deze wadi’s robuust gedimensioneerd zijn; zelfs in de bovengemiddeld natte jaren 1999 tot 2002 kon vrijwel al het water (99%) geïnfiltreerd worden. Het blijkt dat de microverontreinigingen in de toplaag van de wadi blijven hangen. In Enschede bleken de investeringskosten voor het aanleggen van het wadistelsel lager dan die voor een verbeterd gescheiden stelsel. De onderhoudskosten zijn daarentegen iets hoger.

De kosten voor het onderhoud van het wadistelsel zouden wel voor een deel bij het openbaar groen ondergebracht kunnen worden.

Plattegrond met locatie van de blauwe wadi, de rode wadi, de groene wadi en de monitoringslocatie © Enschede Stedenbouw en Architectuur

In 1999 waren reeds 94% van de bewoners tevreden over het wadistelsel en in 2005 was dit percentage gegroeid naar 98%. Er moet wel aandacht besteed worden aan de detaillering van de goten zodat die niet tot valpartijen leiden van bewoners. 50% van de bewoners zouden graag aanvullende maatregelen willen hebben zoals regenwatergebruik voor de toiletspoeling, een regenton en vijvers. De bewoners zouden graag een meer natuurlijke begroeiing van de wadi’s willen en ervaren het wadisysteem als een kwalitatieve verbetering van de uitstraling van de wijk. [Boogaard et al., 2006]