Groenblauwe Rekenhulp voor waterberging

Spiegelvijver Middelburg © Jeroen Musch

Steeds meer gemeentes stellen eisen aan waterberging bij nieuwbouw en bij herontwikkelingen met als doel het gemeentelijk gebied klimaatbestendig in te richten. Deze Groenblauwe Rekenhulp laat zien hoe een ontwerp aan die eisen kan voldoen. Na het invoeren van de minimale waterbergingseis in liters per vierkante meter en van de kavelgrootte in vierkante meters geeft de tool aan wat de bergingsopgave is in kubieke meters. Spelenderwijs kan dan onderzocht worden welke combinatie van maatregelen voldoet aan de bergingsopgave. De tool vraagt daarbij om de grootte van de verschillende soorten oppervlakken, zoals van het dak, het groen, verharding, etc. en hoe ze ingericht worden. Ook kunnen extra voorzieningen beschreven worden zoals een wadi of een tank voor regenwatergebruik. Het resultaat kan steeds gedownload worden.

De rekenhulp geeft een indicatie van de mogelijke oplossingen.
Betrek altijd een deskundige bij de uitwerking!

Vul stap voor stap de gegevens in. Zijn termen onduidelijk? Klik op de i.

Maak een schoon formulier

Groenblauwe Netwerken
Rekenhulp

Aangemaakt op / tool versie 1.0 / link

1

Projectgegevens

l/m²

2

Wat zijn de kenmerken van het ontwerp?

Geef aan welke keuzes voor het dak en maaiveld gemaakt zijn en op welke manier het water wordt opgeslagen. Ook hergebruik van regenwater en tijdelijke wateropslag zijn mogelijkheden. Elke aanpassing heeft invloed op het eindtotaal.

Onderaan de pagina staat hoeveel m² van het kavel nog beschreven moeten worden en hoeveel regenwater al geborgen is.

DakiEen dak is de bovenkant van een bouwdeel dat verticaal niet door een ander bouwdeel wordt afgeschermd. Dus bijvoorbeeld het bovenste uitstekende balkon van een flat of een dakterras gelden als dak. De oppervlakte van het dak wordt berekend loodrecht van boven gezien. Een schuin dak en een plat dak hebben dus dezelfde oppervlakte. Het is handig om elk dakoppervlak een "naam" te geven zoals "dak op schuur" of "dakterras". Dit maakt het lezen van de download gemakkelijker.

Geef de kenmerken op van alle verschillende dakoppervlakken van de kavel. Zorg ervoor dat elke vierkante meter van de daken op de kavel is beschreven.

Er zijn nog geen dakoppervlakken beschreven.

MaaiveldiMaaiveld is de bovenkant van de grond, het aardoppervlak, dat verticaal niet door een bouwdeel erboven wordt afgeschermd voor regen. Bijvoorbeeld een terras onder een balkon, de grond onder een carport en de grond onder een overstek van het dak gelden niet als maaiveld. Het balkon, het carportdak en de overstek gelden als (deel van een) dak. De oppervlakten worden berekend loodrecht van boven gezien. Het is handig om elk oppervlak een "naam" te geven. Dit maakt het lezen van de download gemakkelijker.

Geef de kenmerken op van alle verschillende oppervlakken op het maaiveld van de kavel. Zorg ervoor dat elke vierkante meter van de oppervlakken op het maaiveld van de kavel is beschreven.

Er zijn nog geen oppervlakken op maaiveld beschreven.

Regenwatergebruiki

De rekentool gaat uit van de hoeveelheid regenwater die in Enschede in een jaar gemiddeld valt. Dat is 825 liter per vierkante meter. De wateropbrengst van een dak in een jaar wordt berekend als 825 x de vierkante meter dakoppervlakte, in liters.

Als op het dak een regenwatergebruiksinstallatie is aangesloten kan het opgevangen regenwater gebruikt worden voor bijvoorbeeld toiletspoeling, wasmachine of tuinbesproeiing. Hoeveel water er wordt gebruikt hangt af van het type gebouw en wat daarin gebeurt. Daarom vraagt de rekenhulp naar het type gebouw en welk regenwatergebruik daarin plaatsvindt.

Op basis van de wateropbrengst en het watergebruik kun de optimale grootte van de watertank van de installatie uitgerekend worden. De wateropbrengst van het dak of de daken en het gebruik van het opgevangen regenwater in het gebouw of de gebouwen moeten enigszins in evenwicht zijn. Als er namelijk meer water nodig is dan in de watertank zit dan moet er leidingwater gebruikt worden. En als er veel water in de watertank zit dat lang niet wordt ververst, kan dit schadelijk zijn voor de gezondheid. De rekentool kiest de grootte van de watertank van een regenwatergebruiksinstallatie op basis van de kleinste van de wateropbrengst en het watergebruik per jaar. Dit wordt omgerekend naar het volume per maand.

De watertank van een regenwatergebruiksinstallatie draagt voor de helft bij aan de waterberging.

Voor meer informatie zie regenwatergebruik (voor professionals) en regenwatergebruik (voor bewoners).

De totale wateropbrengst is 0 per jaar. Beschrijf hier hoe het opgevangen regenwater gebruikt wordt. Vul het type gebouw in en hoeveel gebouwen. En geef aan waarvoor het regenwater wordt gebruikt. Een berekening laat dan zien hoe groot de watertank moet zijn.

Er is nog geen regenwatergebruik beschreven.


De totale wateropbrengst is 0 per jaar.
Het totale regenwatergebruik is 0 per jaar.
De beste watertankgrootte is afgerond 0.
Deze watertank kan 0 water bergen.

Tijdelijke wateropslagi

Buffervoorzieningen dienen als opvang van regenwater voor korte of langere tijd. Dit regenwater kan hier langzaam infiltreren om het grondwater aan te vullen of wordt afgevoerd.

Elke voorziening moet een overstort hebben die het water afvoert wanneer de voorziening te vol raakt. Dit zal zeker gebeuren bij een bui die groter is dan 55mm. De voorzieningen kunnen ook geschakeld worden via hun overstort. Bijvoorbeeld een groendak dat overloopt via een greppel naar een verlaagd grasveld en daarvandaan naar oppervlaktewater of riool.

Buffervoorzieningen kunnen zichtbaar of onzichtbaar aangelegd worden. Hun waterbergingsbijdrage wordt altijd opgeteld bij de waterbergingsbijdrage van groendak, halfverhard en groen maaiveld van het hele perceel, onafhankelijk van de oppervlakte van het dak of maaiveld waarin of waaronder ze zichtbaar of onzichtbaar aangelegd worden. De oppervlakte en waterbergingsbijdrage van groen maaiveld bijvoorbeeld is dus onafhankelijk van de oppervlaktes van alle bovengrondse buffervoorzieningen erin. Het is handig om elke voorziening een "naam" te geven zoals "grindstrook rond schuur" of "kratten onder terras". Dit maakt het lezen van de download gemakkelijker.

Beschrijf op welke manier het regenwater wordt vastgehouden en kan infiltreren.

Er zijn nog geen voorzieningen voor tijdelijke wateropslag toegevoegd.

3

Download het resultaat

De download bevat alle gegevens die zijn ingevuld en alle berekende resultaten.

Download

 

Wil je een groter gebied bekijken of de ondergrond meenemen in je onderzoek naar de mogelijkheden? Kijk dan naar de Toolbox Klimaatbestendige Stad.

Resultaat

0 van 0 m² beschreven

Nog te beschrijven: 0

0 van 0 m³ waterberging

Nog te bergen: 0