Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
- Bron: pxhere

Drinkwaterbedrijven

De waterbevoorrading en de afvalwaterzuivering is in de verschillende Europese landen verschillend georganiseerd. Deze diensten kunnen geleverd worden door regionale overheden, overheidsinstellingen of privébedrijven met onafhankelijke regulatoren. In sommige landen zijn waterschappen en drinkwaterbedrijven gecombineerd. Afhankelijk van de specifieke taken per land kunnen de bedrijven ook verantwoordelijk zijn voor het algemene waterbeheer en het voorkomen van overstromingen.

Drinkwaterbedrijven hebben een belang in het zuinig omgaan met grondwater en drinkwater om ten alle tijden te kunnen voorzien in voldoende drinkwater voor de bevolking. Klimaatverandering vormt namelijk een risico voor de drinkwatervoorziening door de verdroging, de hierdoor veroorzaakte verzilting en het tekort aan neerslag in de zomer. Daarnaast kunnen drinkwaterbedrijven veel ervaring en kennis bijdragen binnen de projecten, en kunnen zij daarmee een belangrijke rol spelen in het komen tot concrete acties op het gebied van klimaatadaptatie.

Drinkwaterbedrijven zijn over het algemeen grote organisaties. Ze werken samen met overheden en professionele organisaties, maar spelen nog maar een beperkte rol in de samenwerking met andere stakeholders zoals de stadsbewoners en bedrijven.