Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.

Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars ontwikkelen nieuwe projecten of herontwikkelen bestaande panden voor nieuw of ander gebruik. De projectontwikkelaar is vaak een onafhankelijk bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen van gebruiksconcepten van woningen en bedrijven en de feitelijke bouw aan derden uitbesteedt. Er komen ook projectontwikkelingsmaatschappijen voor die deel uitmaken van een bouwconcern (de zogenaamde ontwikkelende bouwers). Een belangrijk bestaansrecht van de projectontwikkelaar is het overnemen van de risico’s die betrokken zijn bij het proces van een ontwikkeling. Hierbij kunnen drie risico’s worden onderscheiden: hoe ontwikkeld zich de markt, de prijs van het bouwen en hoe voorspoedig gaat het proces van de ontwikkeling verlopen? Het hoofddoel van een ontwikkelaar is daarom dan ook het realiseren van winst op de relatieve korte termijn.

Als initiatiefnemers bij bouwprojecten spelen ontwikkelaars een belangrijke rol in het implementeren van klimaat adaptieve en op de natuur gebaseerde oplossingen. Omdat ze deze leidende rol vervullen en financiële verantwoordelijkheid dragen komen ze in contact met een groot aantal andere stakeholders. Hieronder vallen: lokale en nationale overheden, waterschappen, investeerders, bouwfirma’s, architecten en stadsontwerpers, kopers en huurders, bewoners van het projectgebied, en consultants. Mits bepaalde barrières overkomen worden en er een sterke motivatie aanwezig is, staan ontwikkelaars daarom in een ideale positie voor het doorvoeren van positieve verandering.

Omtrent klimaat-adaptieve maatregelen kan de winstoriëntatie van ontwikkelaars een significante barrière vormen. Vaak kiest men liever voor een goed concurrerend en haalbaar concept dan te investeren in meer groen. Ontwikkelaars zelf zeggen daarom graag meer wet en regelgeving te zien. Voor hen is het namelijk belangrijk dat er een level-playing field bestaat. Als elke ontwikkelaar zich aan dezelfde klimaat adaptieve eisen moet houden, brengen deze hun concurrentieposities niet in gevaar omdat de kostenafweging geen rol meer speelt.

Een ander veel genoemde barrière is de complexiteit van de overheid. Gemeentes bestaan meestal uit verschillende afdelingen met verschillende verantwoordelijkheden. Het is voor private bedrijven daarom niet altijd even duidelijk met wie er contact opgenomen moet worden voor welke zaken. Ook de interne verschillen in belangen tussen de afdelingen kunnen externe groepen zoals ontwikkelaars hinderen. Het verbinden van deze verschillende afdelingen binnen de overheid kan dus zowel baat hebben voor de overheid zelf als voor de private bedrijven waarmee ze werkt.

Een gebrek aan informatie en kennis vormt een andere barrière voor ontwikkelaars. Zowel op het vlak van proces- als klimaatadaptieve kennis willen ze graag hulp. Consultants kunnen hierbij een helpende hand bieden. Daarnaast is het belangrijk dat de meetbaarheid van de resultaten van processen en handelingen en de kennisuitwisseling verbeterd worden. Vaak mist een goede kosten-baten analyse bij projecten gericht op klimaatadaptatie, waardoor de financiële risico’s en baten voor de ontwikkelaars niet altijd duidelijk zijn.

Als marktgeoriënteerde bedrijven, spelen de verwachtingen van hun klanten en de marktnorm ook een belangrijke rol in hun beslissingen. Een sterke duurzaamheidstrend kan bedrijven daarom stimuleren meer te doen aan klimaatadaptatie. Het betrekken van burgers in een vroeg stadium, het invoeren van wet en regelgeving, het consulteren en informeren van bedrijven, kunnen daarom goed helpen bij het creëren een duurzame norm en ontwikkelaars aanzetten tot actie.