Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.

Bewoner- en buurtverenigingen

Burgerorganisaties bestaan meestal uit leden van een gemeenschap die samen zijn gekomen rond een bepaald thema. Deze groepen en organisaties gebruiken collectieve acties op lokale schaal om verandering teweeg te brengen en om samen actie te ondernemen.

Er zijn voorbeelden van succesvolle burgerbewegingen op het gebied van klimaatmitigatie, die samen een zonnepark of een windmolen aanleggen en beheren. Naast de bekende groepen met betrekking tot verduurzamingsprojecten op het gebied van energie, zijn er ook groepen met een bepaalde lokale, geografische begrensde focus of een specifiek sociaal probleem. Een voorbeeld van een burgerorganisatie op het gebied van klimaatadaptatie is de Amsterdamse “West-Indische Buurt in Transitie”. De buurt werkt zelfsturend aan de vergroening en verduurzaming van hun wijk. Zij worden hierbij ondersteund door de gemeente Amsterdam.
Door burgers georganiseerde projecten hebben vanzelfsprekend een breed draagvlak en bereiken mensen met verschillende achtergronden en interesses in de buurt. Burgerbewegingen kunnen ook invloed uitoefenen op beleidsmakers.

Voor overheden als professionele organisaties is het een grote uitdaging te leren vertrouwen op dergelijke dynamische burgerorganisaties en er beter mee te leren samenwerken. Het is zaak om de betrokkenheid van bewonersorganisaties in stand te houden door een vast aanspreekpunt te organiseren en te zorgen dat er concrete resultaten behaald worden. Betrokken bewoners moeten niet in bureaucratische processen vastlopen.