Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.

Gemeentes

Gemeenten zijn de lokale overheden die meestal zeggenschap hebben over een dorp, een stad, of een cluster van dorpen en steden. Afhankelijk van het land waarin ze zich bevinden hebben ze verantwoordelijkheid voor: lokale stadsontwikkeling en beheer, mobiliteit, toerisme, educatie, gezondheid, socialen voorzieningen, en belastingheffing.

Gemeenten dragen de grootste verantwoording met betrekking tot stedelijke klimaatadaptatie. Zij brengen de risico’s in kaart en ontwikkelen lokaal beleid voor de aanpak van de uitdagingen op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte. De gemeentes zijn de spil in de aansturing van het klimaatadaptief inrichten in samenwerking met de bewoners, bedrijven en waterschappen. Zij kunnen ervoor zorgdragen dat alle nieuwbouwprojecten, herontwikkelingen, maar ook infrastructuur en voorzieningen klimaatbestendig worden.
In hun projecten werken gemeenten over het algemeen samen met waterschappen, ontwikkelaars, lokale bedrijven, burgers, veiligheidsdiensten, woningbouwcorporaties, provinciale/nationale overheden, consultants, en onderzoek/onderwijs instituten.

De grootste uitdaging voor gemeenten is hun eigen organisatiestructuur. De verschillende afdelingen binnen een gemeente zijn ieder verantwoordelijk voor verschillende taken. Vanwege verschillende belangen en interne culturen lukt het deze verschillende groepen niet altijd om goed samen te werken. Het streven naar oplossingen die op meerdere vlakken wat toevoegen en daarom interessant zijn voor verschillende afdelingen kan daardoor van toegevoegde waarde zijn. Een park kan bijvoorbeeld zowel de leefkwaliteit verbeteren, water bergen, hitte verzachten en hierdoor als de stad meer klimaatbestendig en leefbaarder maken. Daarmee slaat men meer vliegen in een klap.

Een andere zorg voor gemeenten zijn de kosten van maatregelen. In een keer een stuk stad klimaatadaptief maken kan op de korte termijn veel kosten. Het kan daarom handig zijn dit meer geleidelijke aanpak te kiezen. Bijvoorbeeld door gemeentelijk beheer bij hun renovatie en onderhoud stap voor de stap de stad klimaatadaptief te laten maken. Daarnaast kunnen gemeenten er op attent worden gemaakt dat op de lange termijn, een klimaat bestendige stad de kosten kan drukken. Een dynamische stad vol groen kan namelijk schade door onder andere hitte en water voorkomen. Hoewel het op de korte termijn dus wat kost om meer groen aan te planten, kan dit op de lange termijn veel kosten besparen.

Wat werkt en wat niet werkt is voor gemeenten niet altijd even duidelijk. Graag zien zij meer data over het effect van klimaat adaptieve maatregelen. Het meetbaar maken van deze doormiddel van bepaalde tools kan daarom het gevreesde financiële risico voor gemeenten verminderen.

Om gemeenten aan het werk te krijgen is het dus belangrijk om naar een goede interne samenwerkingen te streven, om te zorgen voor goede kennisuitwisseling en consultancy door experts, en de meetbaarheid te verbeteren. Hiermee wordt een gebrek aan perspectief voorkomen en het gevreesde financieel risico gereduceerd. Naast het zorgen voor een leefbare, dynamische en mooie stad, kunnen gemeenten daarmee ook een klimaatadaptieve stad realiseren.