Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
© atelier GROENBLAUW, Evi van de Logt

Waterschappen

Waterschappen zijn in Nederland een aparte overheid verantwoordelijk voor het voorkomen van overstromingen, het garanderen van waterkwaliteit en -kwantiteit, het behandelen van riool- en afvalwater, en het onderhouden van bepaalde buiten-stedelijke wegen. De exacte taken en verantwoordelijkheden van waterschappen zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving.
Naast de verantwoordelijkheden die hierboven genoemd worden, moeten waterschappen ook samenwerken met andere overheidsinstanties in het kader van overstromingsmanagement, informatie hierover delen, en streven naar een bijdrage aan het bereiken van duurzame ontwikkeling.
Het verantwoordelijke waterschap heeft een operationele rol bij het risicomanagement van het overstromen van oppervlakte- en grondwater. Om deze reden bestaat er een kader van wet- en regelgeving voor de samenwerking tussen verschillende adviesorganen en waterbedrijven met het gezamenlijk belang om vastgoed, bedrijven en infrastructuur te beschermen voor schade en overstromingen. Hoewel ze niet zelfverantwoordelijk zijn voor binnenstedelijk waterbeleid op de kleine schaal, is het wel in hun belang dat dit voorspoedig verloopt. Waterschappen zien graag meer steden met een sponswerking omdat dit zowel in tijden van droogte en grote neerslag de druk op het algehele watersysteem verminderd. Waterschappen zijn daarom vaak te vinden in een adviserende rol naar andere partijen toe, voornamelijk gemeentes, groot landeigenaren en bedrijven, maar ook burgers.

Om goed van hulp te kunnen zijn bij projecten, worden waterschappen er graag in een vroeg stadium bij betrokken. In de praktijk gebeurt dit echter niet vaak genoeg. Wanneer informatie over projecten relatief laat binnenkomt kunnen waterschappen niet veel meer toevoegen en maakt dit hun positie afhankelijk. Om meer maatregelen en de betrekking van waterschappen bij projecten te garanderen zou het goed zijn meer wet en regelgeving in te voeren. Het meenemen van klimaatadaptieve eisen in tender en het intrinsiek maken van waterschappen in het proces zou een stap in de goede richting zijn.
Andere belangrijke barrières voor waterschappen zijn het lage bewustzijn van burgers op het gebied van klimaatadaptatie en de verschillende belangen van stakeholders. Bewustzijn kan vergroot worden doormiddel van het benaderen en in contact blijven met burgers, maar de verschillende belangen tussen stakeholders zullen blijven bestaan. Het ‘framen’ van ideeën en plannen kan daarvoor een oplossing bieden. Daarnaast kan men streven naar oplossingen die voor ieder wat bieden, en daarmee voor verschillende partijen aantrekkelijk zijn. In de adviserende rol met een groot achterliggend belang, kunnen waterschappen een grote verbindende rol spelen in het proces en via deze strategieën de verschillende stakeholders bij een brengen om samen tot oplossingen te komen.